Keskastmejuhi baaskoolitus  

Keskastmejuhi baaskoolitus annab laiapõhjalised teadmised ja oskused tegutsemiseks ärikeskkonnas erinevatel positsioonidel. Mitmed õppijad on kinnitanud, et keskastmejuhi koolitus on andnud rohkem, kui nad on oodata osanud ning paljud teadmised on ülekanatavad teistesse valdkondadesse.

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusena on õppija omandanud majandus- ja ettevõtlusalased põhiteadmised ja oskused, et osaleda tulemuslikult alg- või keskastme juhina ettevõtete juhtimistegevuses olenemata ettevõtte tegevusvaldkonnast.

Sihtrühm: Inimesed, kes töötavad või soovivad asuda tööle alg- või keskastme juhina ja tahavad omandada teadmisi töö paremaks korraldamiseks ning arendada praktilisi oskusi erinevate juhtimisolukordade lahendamiseks.

Koolituse sisu:  Juhtimise olemus ja põhiprotsessid, keskastmejuhi rolli olemus. Juhtimise kontseptsioonid ja stiilid 21. sajandil. Majandus- ja ettevõtluskeskkonna üldised põhimõtted, ärimudel ja väärtusahel, vastutustundliku ettevõtluse põhimõtted ja ärieetika. Enesejuhtimine ja -areng, enesekehtestamine. Kohalolev suhtlemine, kehakeel, teadlik kuulamine ja tagasisidestamine kui hea juhi peamised tööriistad.  Juht kui töötajakogemuse disainer. Meeskonnatöö, grupiprotsessid, hoiakud ja eelarvamused, erinevad inimtüübid (DISC). Probleemid juhtimises, konfliktsituatsioonide lahendamine. Juhi peamised tegevused: eesmärkide seadmine, motiveerimine, kontrollimine, eestvedamine, delegeerimine. Tunnustamine ja tagasisidestamine. Juhi erinevad rollid, juht kui liider, juht kui organisatsioonikultuuri arendaja. Projektijuhtimise põhimõtted, eelarve ja ajakava koostamine, järgimine ning lõpetamine. Teabevahetus ja koostöö. Kliendikeskse teenindamise põhimõtted. Dokumendi- ja arhiivihalduse põhimõtted. Majandusarvestuse alused: raamatupidamise põhimõisted ja põhimõtted, valdkonda reguleerivate õigusaktide ülevaade, kuluarvestuse alused, maksunduse ja finantseerimise alused, töötasu arvestuse alused. Töötasu arvestuse alused, ressursiarvestuse alused, varude juhtimine ja arvestus. Tootearendus, toote elutsükkel ja hinnakujundus. Ärimudeli arendamine ja uutmine, äriplaani koostamine. Turunduse (sh digiturunduse), reklaaminduse ja müügitöö põhimõtted, töötajate värbamine kui turundustegevus. Valdkonna õigusaktid (võlaõigusseadus, tarbijakaitseseadus). Majandusanalüüsi alused, andmete kogumine prognooside ja aruannete jaoks, eelarvete koostamise põhimõtted. Tasuvuse ja efektiivsuse analüüsi põhimeetodid, finantsplaanide ja eelarvete täitmise jälgimine.  Personalitöö baasteadmised: Töölepinguseaduse ning Töötervishoiu ja -ohutuse seadusest tulenevad nõuded töösuhetele, tööohutusjuhendid. Tööajagraafikud, puhkuste ajakava, töösuhete alane dokumentatsioon. Isikuandmete kaitse seadus. Töötajate motiveerimine tagasihoidliku eelarvega.

Õpiväljundid.   Koolituse läbinud õppija:
● omab baasteadmisi majandusest, ettevõtlusest, ja klienditeenindusest ning on teadlik, kuidas omandatut rakendada ettevõtte juhtimistegevustes osaledes lähtudes ärieetikast ja ettevõtte eesmärkidest;
● teab majandusarvestuse, kulu- ja töötasu arvestuse ning majandusanalüüsi aluseid ning oskab kasutada tasuvuse ja efektiivsuse analüüsi põhimeetodeid;
● rakendab tulemuslikult juhtimis- ja suhtlemisoskusi meeskonnatöös, olles orienteeritud koostööle ja tulemustele ning lähtudes ettevõtte väärtustest ja inimkesksest organisatsioonikultuuri arendamisest;
● omab ülevaadet müügi ja turunduse olemusest ning oskab kasutada vähemalt kahte digiturunduse tööriista;
● teeb personalijuhtimisega seotud tegevusi, orienteerub vajalikes õigusaktides ning tunneb olulisemaid nõudeid töösuhetele,
● teab, kuidas ennast ja meeskonda juhtida erinevates situatsioonides;
● on ennastjuhtiv ja teab, kuidas teha koostööd ning suhelda erinevat tüüpi meeskonna liikmetega.

Koolituse maht on     120 ak/h
millest:
72 ak/h on auditoorne töö
16 ak/h on praktiline töö õppekeskkonnas
32 ak/h iseseisev töö, millele koolitaja annab tagasisidet

 

Ühe õppija koolituse maksumus  1130 eurot + käibemaks. Kokku koos käibemaksuga 1356 eurot

Koolitaja: Annely Mängel

Koolitaja: Ülle Mugu

 

Registreerige koolitusele

    Koolituse õppekava asub siin: Keskastmejuhi baaskoolitus 01.09.2022