Ettevõtluse baaskoolitus (koos äriplaani koostamisega)

Koolituse eesmärk: Õppe eesmärk on anda õppijatele teadmised ja oskused ettevõtluse
alustamisega seonduvates valdkondades ning juhendada neid äriplaani
koostamisel, mida soovi korral potentsiaalsetele investoritele esitada.

Sihtrühm: Inimesed, kes soovivad alustada ettevõtlusega. Koolitus sobib ka vähesel määral tegutsenud ettevõtjatele, kes soovivad täiendada enda ettevõtlusalaseid teadmisi või soovivad muuta tegutsemise suunda ning saada kompaktseid kaasaegseid baasteadmisi ja oskuseid.

Koolituse sisu:  Ettevõtluse ja ettevõtja olemus. Ettevõtjale vajalikud isikuomadused. Ettevõtlusvormid – nende sarnasused ja erinevused. Ettevõtte  loomiseks vajalikud infokanalid ja toimingud. Tegevusload ja  registreeringud. Toetuse saamise võimalused. Äriidee leidmine, ärimudeli analüüs. Äriplaani olemus ja koostamise eesmärgid. Ettevõtluskeskkond ja selle analüüs. Erinevad majandusmudelid (lineaarne, ringmajandus), jätkusuutlikkus ja vastastikuste keskkonnamõjude hindamine. Toode/teenus ehk väärtuspakkumine. Sihtturg ja Persona. Kliendi vajadused. Toote/teenuse disain. Toote elutsükkel. Konkurentsianalüüs, konkurentsieelised. Hinnakujundusstrateegiad.
Äritegevusega seonduvad olulisemad riskid ja nende maandamine. Turundus ja müük. Turundusplaan. Turundusmeetmestik.
Müügiprotsess. Müügipsühholoogia. Tarbijakaitse seadus. Digiturundus sh turundusmaterjalide disain. Sotsiaalmeedia töövahendid. IKT vahendid müügis ja turunduses. Ettevõtjale vajalik seadusandlus: Äriseadustik. Tööõigus, erinevad lepingutüübid töötamisel. Personali värbamine ja valik.
8 ak/h Ettevõtjale vajalik seadusandlus: Töötervishoid ja -ohutus, töökeskkonna riskianalüüs. Tööaeg, puhkeaeg ja puhkus. Raamatupidamise alused ja põhimõtted, maksundus. Põhilised  finantsaruanded ja majandusaasta aruanne. Kahekordne kirjendamine. Varude ja põhivara arvestus.
 Kuluarvestus, toote omahinna arvutamine, tasuvuspunkt. Palgaarvestus, tööjõukulud. Finantsplaneerimine ja finantsanalüüs. Juhtimine ja meeskonnatöö, partnerite valimine. Äriplaanide esitlemine. 

Õpiväljundid.   Koolituse läbinud õppija:

● Teab kuidas alustada ettevõtlusega ning on valinud endale
sobivaima ettevõtlusvormi.
● Teab seaduse nõudeid ettevõtlusele ja sellega seotud riske ning
kohustusi, sh töötervishoiu ja -ohutuse ning tööseadusandluse
nõudeid töösuhetele.
● Tunneb ettevõtluskeskkonda ja konkurentsivorme, hindab
keskkonnamõjusid.
● Analüüsib sihtturgu, määrab kliendi profiili ja kujundab enda
toote/teenuse vastavalt klientide vajadustele.
● Teab raamatupidamise korraldamise nõudeid, baasteadmisi ja
maksunõudeid.
● Koostab äriplaani, sh turundusplaani ja tegevuskava.
● Prognoosib ettevõtte finantse.

Koolituse maht   on  170 ak/h, millest 112 ak/ h auditoorne õppetöö ja 58 ak/h on iseseisev  töö, millele koolitaja annab tagasisidet.

Ühe õppija koolituse maksumus  1400 eurot + käibemaks. Kokku koos käibemaksuga 1708 eurot

Koolitajad: Annely Mängel

Ülle Mugu

Personaliekspert OÜ on Töötukassa koolituskaardi partner. Rohkem infot siin.

Registreerige koolitusele