Personaliekspert OÜ kvaliteedi tagamise alused

  • Personaliekspert OÜ asutas koolitusasutuse, mille nimi on Erakool Personaliekspert Koolitused (edaspidi Personaliekspert Koolitused).
  • Personaliekspert Koolitused korraldab täiskasvanute tööalast täienduskoolitust.
  • Personaliekspert Koolitused lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist ning andragoogilistest põhimõtetest täiskasvanute koolitamisel.

1.Täienduskoolituskursustega seotud koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Enamasti on meie koolitajad oma õpetatava valdkonna professionaalid ning ka kõrgema haridusega. Valdavalt on meie koolitajad magistrikraadiga ning täiskasvanute koolitaja kutsekvalifikatsiooniga.  Info meie koolitajate kohta on leitav siin: https://www.personaliekspert.ee/koolitajad/
Koolitajate töö tulemust hindame koolituse järgselt osalejate tagasiside alusel. Vajadusel teeme koolitajatele ettepanekuid õppekvaliteedi tõstmiseks. Tagasisidet  meie koolitustele saab lugeda siit: https://www.personaliekspert.ee/oppekorraldus/ 

Eelistame täiskasvanute koolitaja kutsetunnistusega koolitajaid oma koostööpartneritena. Meie koolitajad osalevad oma professionaalsuse tõstmiseks erialastel koolitustel ja  kovisioonidel. Meie koolitajad külastavad üksteise tunde ning annavad tagasisidet üksteisele.

2. Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Õppekavade koostamisel lähtume täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, kutsestandarditest  ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt esitatud juhendmaterjalist.
Personaliekspert Koolitused poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel rubriigis „koolitused“ , kus nad on välja toodud lingina  koolituse lühitutvustuse juures.

Õppekavade loomise eest vastutab juhataja. Õppekavade täiendamine toimub vähemalt 1 kord aastas. Kui muutub kutsestandard, vaatame ka õppekavad üle ja muudame neid. Õppekava kinnitab ka juhataja. Pikemate kursuste puhul ei ole võimalik läbida koolitusi  moodulitena. Õppekavad avalikustame veebilehel kohe, kui see on kinnitatud ja hiljemalt siis, kui kursusele saab registreeruda.
Personaliekspert Koolitused õppekavas on välja toodud vähemalt järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppe eesmärk;
4) õpiväljundid;
5) õppekava koostamise alus;
6) sihtgrupp;
7) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
8) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
9) õppe sisu;
10) õppekeskkonna kirjeldus;
11) õppemeetod;
12) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Õppekava koostamisel lähtume kutsestandardist ja sihtgrupi vajadustest. Meie koolitused on praktilised ning koolitaja ülesandeks on aidata õppijail saavutada õpiväljundid. Õppekavad koostame lähtuvalt sellest, mida õppija tegelikult vajab. Selleks viime enne sisekoolituse õppekava koostamist läbi intervjuud tellija esindajaga ning täpsustame koolitusvajadust. Avalike koolituste õppekavade koostamise aluseks on enamasti võetud kutsestandardis toodud nõuded või siis seadusandluse nõuded. Kõik Personaliekspert Koolitused õppekavad on koostatud arvestades “Täiendkoolituse standardis” toodud nõudeid.

3.Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Kõik kursused on Personaliekspert Koolitused kodulehel vähemalt üks kuu enne kursuse toimumise algust. Koolitustele on võimalik registreeruda e-kirja teel (info@personaliekspert.ee), telefoni teel (58439917) või täites veebilehel asuva vormi.
Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eelistame väiksemaid õppegruppe, kus on tagatud õppijatele individuaalsem lähenemine..

Õppematerjalide kvaliteet – meie õppijad saavad mahukad õppematerjalid, millede koostamisel on tuginetud tõenduspõhisele infomaterjalile. Paljude õppekavade koosseisu kuuluvad ka dokumendinäidised, mis on meie koolitajate originaal-looming.

Õpperuumide kvaliteet – rendime koolituseks ruume tunnustatud koostööpartnerite käest. Kõik meie poolt renditavad ruumid vastavad Töötervishoiu ja -ohutuse seaduses toodud nõuetele siseruumide kohta. Meie õpperuumid on valgusküllased, õhurikkad ja soojad. Mõned näited koostööpartneritest: Endla 4, Tallinn ja Betooni 9 Tartu õppeklass. Kõik õppeklassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (dataprojektor, arvuti jne) ja tahvliga.

Psühhosotsiaalne õppekeskkond – kõik meie koolitajad lähtuvad oma töös andragoogilistest põhimõtetest, mille järgi on õppija võrdne partner õppeprotsessis. Meie koolitajad loovad turvalise psühhosotsiaalse õppekeskkonna, milles õppijad on võrdselt koheldud ja hoitud.
4. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord – kogume tagasisidet koolituse sisu ja tehnilise kvaliteedi kohta iga õppija käest.

Peale koolituse lõppu saadame õppes osalejale e-kirja, milles on toodud link elektroonilisele keskkonnale, kus asub tagasiside ankeet https://www.personaliekspert.ee/oppekorraldus/tagasiside/

Saadud tagasisidet analüüsime ning kasutame selleks, et pakkuda veelgi paremaid ja kvaliteetsemaid koolitusi. Mõned väljavõtted tagasiside lehtedelt avalikustame ka oma veebilehel. Näiteks siin: https://www.personaliekspert.ee/oppekorraldus/
Kui lektori kohta on olnud õppijate tagasiside väga negatiivne ( ja õppijatel jäävad õpiväljundid saavutamata lektori halva töö tõttu) vähemalt 2 korda järjest, vahetame lektori välja ning pakume õppijatele võimalust saada tasuta samateemaline koolitus ning omandada lubatud õpiväljundid.

Kogume ja analüüsime ja erinevate huvipoolte tagasisidet. Lisaks õppijate tagasisidele kogume ka koolitajalt tagasisidet. Oleme analüüsinud ka rahastajalt saadud tagasisidet. Tagasiside läbiviimise eest vastutab koolitusjuht. Tagasiside tulemusi kasutame parendusprotsessideks.