Personaliekspert OÜ õppekorralduse alused

Õppijate vastuvõtu ja väljaarvamise tingimused ja kord
Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab:  saates e-kirja Personaliekspert Koolitustele info@personaliekspert.ee  või helistades  telefonil 58 43 9917 või täites registreerumisvormi meie veebilehel. Registreerumiseks vajalik info: õppija nimi, isikukood, arve saaja aadress ja nimi. Peale registreerumist saadetakse registreerumise kinnitus õppija e-posti aadressile. Hiljemalt 1 nädal enne koolituse toimumist saadab meie õppeosakond õppijale e-kirja õppega seotud infoga (kuna ja kuhu tulla, mida kaasa võtta, parkimisinfo jne)

Kui Teil on erivajadusi seoses õppes osalemisega, siis palun andke meile nendest teada registreerumisel.

Koolitusele palume tulla täiesti tervena. Hoolime endast ja teistest!

Koolitusgrupi komplekteerimine – meil on üldiselt pigem väikesed õppegrupid. Maksimaalselt 8-9 õppijat. Miinimumarv õppegrupi avamiseks on 3 õppijat.

Koolitusest loobumine – registreerunud õppijatel on alati võimalik loobuda õpingutest. Esimese võimalusena püüame alati leida võimaluse, et õppija saaks osaleda järgmistel koolitustel. Kui see ei ole võimalik, siis tagastame juba makstud õppemaksu. Kui õppija teatab koolitusest loobumisest ette vähem kui üks päev enne koolitust, siis õppemaksu ei tagastata.

Koolituse katkestamine – õppija, kes katkestab õpingud, saab tõendi osaletud tundide kohta.

Koolituse lõpetamine – tagasiside vormi täitmine, hindamisülesannete sooritamine. Tunnistus. Õppijad, kes ei soorita õpiväljundite kontrollimist (ei tee hindamisülesandeid), saavad tõendi, millel märgitud koolitusel osaletud tundide arv ja kuulatud teemad.

2. Õppetasu maksmine, sellest vabastamise ja tagastamise tingimused ja kord

 • Koolituse eest tasumine ainult ülekandega, esitatud arve alusel.
 • Koolituse eest on võimaik tasuda ka maksegraafikuga. Küsige võimalusi e-kirja teel info@personaliekspert.ee
 • Arve väljastame e-kirja teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
 • Üldjuhul tasutakse arve enne koolituse algust kui ei ole juhiga ja/või raamatupidajaga kokku lepitud teisiti.
 • Koolitusasutusel on õigus mitte lubada koolitusele osalejat, kes ei ole koolitustasu tähtajaks tasunud. Kokkuleppel koolitusasutuse  juhiga on võimalik tasuda õppemaksu ka osade kaupa.
 • Personaliekspert OÜ koolituste õppemaks sisaldab ka õppematerjalide maksumust.
 1. Õppetasust vabastamine
 • Õppetasust vabastamise otsustab koolitusasutuse juhatus ning sellekohase avaldusega palun pöörduge aadressil: info@personaliekspert.ee
 1. Õppetasu tagastamise tingimused ja koolitusest loobumine
 • Kui õppijal on õppemaks tasutud ja koolitus jääb ära meist tuleneval põhjusel, tagastame õppetasu 100%.
 • Kui õppija ei saa õppima asuda, palume meile sellest teada anda esimesel võimalusel telefonil 58439917 või e-kirja teel info@personaliekspert.ee , seejärel püüame leida võimaluse, et õppija saaks  koolitusel osaleda järgmise koolituse ajal. Kui see ei ole võimalik, siis on õppijal võimalik koolitusest loobuda.
 • Loobumise korral toimub tasutud õppetasu tagastamine järgmistel tingimustel:
 • Koolitusest loobumisest teatamine rohkem kui 5 päeva enne koolituse toimumist – tagastame 100% õppetasu.
 • Koolitusest loobumisest teatamine 2-5 päeva enne koolituse toimumist – tagastame 75 % õppetasust.
 • Loobumisest teatamine kuni 1 päev enne koolituse toimumist või koolituse päeval – õppetasu ei tagastata.
 • Koolituse vältel õppetasu tõstmine – meie ei tõsta kunagi õppetasu koolituse vältel.
 1. Õppijate koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord
 • Kui õppija ei saabu kokkulepitud koolituspäeval täienduskoolitusasutusse, siis arvatakse õppija koolituselt välja.
 • Õppija arvatakse koolituselt välja ka siis, kui tal esineb koolituselt puudumisi rohkem kui lubatud %.
 • Õppe jätkamine ja koolituse läbimine on võimalik alles siis, kui on peetud täiendavad läbirääkimised täienduskoolitusasutuse ja õppija vahel ning vajadusel koostame õppijale individuaalse õppekava.
 • Koolituselt väljaarvamise tingimused seoses õppe lõpetamisega on kirjeldatud õppekavades.
 • Arvame koolituselt välja õppijad, kes rikuvad avalikku korda, segavad teisi õppijaid või koolitajaid ja on vägivaldsed.
 1. Pakume soodustusi:
 • kui ühest ettevõttest osaleb 2 või rohkem õppijat – küsige personaalset pakkumist,
 • meie facebooki sõpradele – 5% koolituse maksumusest. Registreerudes palun andke teada soodustuse soovist.
 1. Õppetasu tulumaksutagastus
 • Tulumaksuseaduse järgi on koolituskulu õppija täienduskoolituses osalemise kulu:
 • kui koolituse läbiviijal on täienduskoolituse läbiviimiseks olemas tegevusluba või ta on selleks esitanud majandustegevusteate ning
 • kui õppija osales eelnimetatud koolituse läbiviija täienduskoolituses, mille õppekava eesmärk on kutsestandardis kirjeldatud kutsealase kompetentsi saavutamine.
 • Erakool Personaliekspert Koolitused (Personaliekspert OÜ) on kõigi oma kodulehel nimetatud koolituste kohta esitanud majandustegevusteate (nr 214253).
 • Erakool Personaliekspert Koolitused paljud koolitused on seotud ka kutsestandarditega.
 • Kui õppija soovib kasutada tulumaksutagastuse soodustust, siis peab ta esitama erakoolile Personaliekspert Koolitused vastavasisulise teate.
 1. Teised õppe korraldamiseks olulised tingimused.
 • Erakool Personaliekspert Koolitused korraldab täiskasvanute tööalaseid täienduskoolitusi kõikjal Eestis nii avalike kui sisekoolitustena. Meie koolitusvaldkonnaks on: personali- ja juhiabi töö, töökeskkond, müügitöö ja täiskasvanute koolitajate koolitused.
 • Meie avatud koolitused toimuvad järgmiste koostööpartnerite juures:
 • Tallinna koolitused – Parda 3/5/7, Tallinn
 • Tartu Koolitused – Ärihoone IV korruse seminariruum, Betooni 9 Tartu
 • Pärnu koolitused – Nooruse maja, Roheline 1 Pärnu
 • Kõik meie õppeklassid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele ja on sisustatud viisil, mis toetab täiskasvanute õppimist.
 • Õppe keel ja asjaajamiskeel on meil eesti keel
 • Õppija õigused ja kohustused – õigus saada õppekavas lubatud õppeteenust, kohustus osaleda õppes.
 • Koolitaja õigused ja kohustused – pakkuda õppekavas lubatud õppeteenust. Luua õppijatele võimalused õpiväljundite saavutamiseks.
 • Vaidluste lahendamise kord. eelistama vaidlusi õppe sisu ja korralduse teemadel lahendada esimese võimalusena omavaheliste läbirääkimiste teel. oleme väga avatud tagasisidele. Palun pöörduge julgelt meie juhataja poole: ylle@personaliekspert.ee
 • Tunnistuste/tõendite allkirjastamine ja nende üle arvestuse pidamine. Meie tunnistusi allkirjastab juhatuse liige. Peame ka arvestust väljastatud tunnistuste ja tõendute üle ning esitame sellekohase aruande EHISE-sse. Vajadusel saame väljastada dublikaate väljastatud tunnistustest, tõenditest.
 1. Koolituste kestvus
 • Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (ak/h), kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
 • Erakoolil Personaliekspert Koolitused on õigus teha koolituskalendris  ja toimumiskohas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest e-posti teel.
 1. Koolituse ära jäämine või edasilükkumine
 • Erakoolil Personaliekspert Koolitused on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumist edasi lükata.
 • Registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel.
 • Koolituse ära jäämisel kantakse õppija soovi korral üle mõnele teisele koolitusele või makstakse õppetasu tagasi täies ulatuses.
 1. Koolitusel osalemine
 • Koolitusele palume tulla õigeaegselt. Meie koolitajad kasutavad tänapäevaseid täiskasvanutele suunatud kaasavaid õppemeetodeid, mis muudavad õppimise mõnusaks protsessiks.
 • Koolitustel on soovitav lülitada telefonid hääletule reziimile.
 • Koolitustel on keelatud luba küsimata filmida, lindistada ja pildistada.
 • Kui Teil on mingeid erisoove või -vajadusi, mida koolitaja peaks teadma, siis palun andke meile sellest teada registreerumisel.
 1. Isikuandmed

Aidake meil muutuda veelgi paremaks!

Arendavaid ja põnevaid õppimise kogemusi soovides

Personaliekspert OÜ juhatus

Kinnitatud 04.01.2018

uuendatud 11.10.2020