Tööandjad ja töötajad on uut töötervishoiu ja -ohutuse seadust (TTOS) oodanud kaua. Hetkel kehtivas TTOS-is on nii tööandja kui ka töötaja poolt vaadates palju aegunud ja tööandjale asjatut halduskoormust seadvaid nõudeid.

Olen ka ise teinud mõnda töökeskkonna alast dokumenti (paberit) ainult paberi enda pärast, tööinspektori rõõmuks. Selline olukord on ebamõistlik ja vastuolus TTOS-i tegeliku eesmärgiga – kaitsta töötajat. Tööohutuse alasel tegevusel ettevõttes on õige eesmärk – töötaja peab lahkuma õhtul töölt sama tervena, kui ta hommikul tööle tuli.

Järgnevalt toon välja TTOS-i muutused, mis on meie õppijatele enim korda läinud:

 1. Tööandja korraldab tervisekontrolli töötajale, kelle tervist võib töökeskkonna riskide hindamise tulemusel mõjutada järgmine töökeskkonna ohutegur või töö laad. Järgneb loetelu 11 ohutegurist (§ 13`). Sõltumata riskide hindamise tulemustest korraldab tööandja tervisekontrolli öötöötajale ja töötajale, kes puutub kokku plii ja selle ühenditega ning asbestitolmuga. Varem ei olnud nii täpselt välja toodud, et KES peavad täpselt käima tervisekontrollis.
 2. Esmaabi nõuded on ka toodud TTOS-i. Tööandja peab esmaabi andmiseks: määrama töötajate hulgast vähemalt ühe esmaabiandja, võttes arvesse töötajate arvu, tervisekahjustuste esinemise sagedust, ettevõtte piirkondlikku jagunemist ja tegevuse iseloomu.
 1. Esmaabiandjale ei pea koolitust korraldama, kui esmaabiandja igapäevane töö eeldab erakorralise meditsiini, anestesioloogia, intensiivravi või kiirabi teenuse osutamist.
 2. Juhendamise ja väljaõppe kord on muutunud ka oluliselt tänapäevasemaks. Aktsepteeritakse ka kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis registreerimist.
 3. Tööandja ja töötaja võivad kokku leppida leppetrahvi töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest võlaõigusseaduses sätestatud tingimustel ja korras.  Leppetrahvis lepitakse kokku juhul, kui tööandja on töötajat eelnevalt juhendanud ja välja õpetanud vastavalt TTOS §-s 13 sätestatule.
 1. Töökeskkonnaspetsialist on töökeskkonnaalaste teadmiste ja oskustega töötaja, keda tööandja on volitanud ettevõttes täitma töötervishoiu- ja tööohutusalaseid kohustusi. Planeeritava määruse kohaselt kaob ära töökeskkonnaspetsialisti 8h täienduskoolituse läbimise nõue!
 2. Koolitusasutused  ei pea enam registreerima ennast Sotsiaalministeeriumis. Rohkem infot koolitusvaldkonna muudatuste kohta siin: http://www.tooelu.ee/et/uudised/2095/uued-nouded-tootervishoiu-ja-tooohutuse-koolitajatele-alates-1-jaanuarist-2019
 3. Vähemalt 150 töötajaga ettevõttes moodustatakse tööandja algatusel töökeskkonnanõukogu, kus on võrdselt tööandja määratud esindajaid ja töötajate valitud esindajaid. Töökeskkonnanõukogu ei pea enam saatma iga aasta 01.detsembriks töökeskkonna alaseid ülevaateid tööinspektsioonile.
 4. Kui täienduskoolituse vajadus tuleneb uutest töökeskkonna ohuteguritest või terviseriskidest, võib täienduskoolituse läbi viia tööandja, kui tal on selleks vajalikud teadmised ja oskused.
 5. Arst teatab raskest ja surmaga lõppenud tööõnnetusest ning töötajale tööõnnetuse tagajärjel ajutise töövõimetuse määramisest viivitamata kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Tööinspektsioonile. Kergest tööõnnetusest enam Tööinspektsioonile teatama ei pea.
 6. Muudatus on ka terminoloogias. „Psühholoogiline ohutegur“ on asendatud mõistega „psühhosotsiaalne ohutegur“. Ka varem räägiti sisulise poole pealt psühosotsiaalsetest ohuteguritest (viitab inimeste vahelistele teguritele) kuid seadusesse oli jäänud ikka ohuteguri nimeks „psühholoogiline ohutegur“ (viitab inimese enda sisemistele protsessidele).
 7. Suurenevad oluliselt töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest rakendatavad trahvimäärad, mille eesmärk on motiveerida tööandjaid senisest enam täitma töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid.

 

Kasutatud allikas ja rohkem infot vaata siin:

htts://www.riigiteataja.ee/akt/112062018003

https://www.koda.ee/sites/default/files/content-type/content/2017-07/T%C3%B6%C3%B6tervishoiu%20ja%20t%C3%B6%C3%B6ohutuse%20seaduse%20ning%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seaduse%20eeln%C3%B5u%20SK_07072017.pdf

https://www.riigiteataja.ee/akt/126062018014

 

Kui seadusi lugeda ei ole aega, siis tule meie koolitustele, kus räägime põhjalikumini TTO muudatustest ja nendega kaasnevast. Koolituste kohta leiad infot siin: https://www.personaliekspert.ee/koolitusekalender/