Kas koolitaja kutse on vajalik ja kellele?

Tänane Eesti koolitusmaastik on üsna kirev. On suur rõõm märgata, et on tuhandeid inimesi kes tunnevad kutsumust tegeleda koolitaja raske kuid põneva tööga. Igaüks võib hommikul ülesse tõusta ja otsustada, et hakkab koolitajaks. Tekib küsimus, et milleks siis vaeva näha ja asuda taotlema kutsetunnistust. Mina sain 2019. aasta lõpus eksamikomisjoni poolt „üle-mõõdetud“ ning mulle väljastati täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutsetunnistus. Alljärgnevalt jagan enda mõtteid ja kogemusi protsessi kohta.

Enne kui teema juurde asun, on vaja selgitada paari olulisema mõiste tähendust.

Täiskasvanute koolitaja on TÄKS-i (täiskasvanute koolituse seadus)  § 11  kohaselt spetsialist, kes sihipäraselt loodud õpisituatsioonis toetab täiskasvanud inimeste õppimist ja enesearendust (https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015010?leiaKehtiv ).

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid (www.kutsekoda.ee ).

Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kutsestandardis toodud kompetentsid vastavalt kutset andva organi kutseandmise korras esitatud nõuetele (www.andras.ee ).

Mina leian, et kutse taotlemine on vajalik eelkõige koolitajale endale. Kutse taotlemise protsess on hea õppimise ja seeläbi kasvamise võimalus. Minule oli enda tegevuse mõtestamine kutsetaotlemise protsessis väärtuslik õpitee. Igapäevases töösaginas jääb tihti aega väheks, et enda tegevust n-ö kõrvalt vaadata, märgata, peegeldada. Kutse taotlemine on heaks tõukejõuks reflektsioonile.

Teiseks põhjuseks, miks võiks koolitaja mõelda kutse taotlemise peale on see, et tugevdada enda professionaalset identiteeti. Kui oled kutsetaotlemise protsessi edukalt läbinud, siis annab see ka rohkem tuge juurde enda professionaalsuse tajumiseks.

Kolmas ja samuti oluline põhjus kutse taotlemiseks on sõnum õppijatele. Kui õppija on segaduses, et millist koolitajat valida, kui nimed ei ole tuttavad, siis on üheks kindlaks otsustuskriteeriumiks kutsetunnistuse olemasolu koolitajal. Kutse olemasolu võib viidata koolitaja kvaliteedile ning eristab „koolitajad“ koolitajatest. Loomulikult on olemas ka palju väga häid koolitajaid kellel kutsetunnistus puudub, kuid kui tausta ei tea, siis ei julge paljud õppijad riskida.

Mida peab teadma, kui tahad asuda taotlema täiskasvanute koolitaja kutset?

  • Täiskasvanute koolitajate assotsiatsioon ANDRAS on koolitajate kutse andja. Külasta veebilehte www.andras.ee -> koolitajale -> täiskasvanute koolitaja kutse.
  • Tutvu kutse- ja hindamisstandarditega ning hinda ausalt enda professionaalsuse tase.
  • Enese hindamisel pööra tähelepanu, et eneseanalüüsis kirjeldad enda mineviku kogemust, mitte tuleviku unistust või lihtsalt teooriat. Valetada ei tasu – valed tulevad eksamil ilmsiks.
  • Hoidu otsingumootoritest. Veebiavarustes võib õigeid märksõnu Googlest leida kümneid koolitajate portfoolioid. Nendega väga innukalt tutvudes on suur oht kaotada enda individuaalsus ja hakata võõraid seisukohti enda omadeks pidama (plagiaadioht).
  • Usalda ennast ja enda kogemust. Eneseanalüüsi kirjutades ära karda olla isikupärane. Väldi kantseliiti.

Kui vajad tuge enda kui koolitaja professionaalse teekonna mõtestamisel ja kandideerimisdokumentide vormistamisel, siis vali endale vastav koolitus. Valikus on  väga erinevale võimalusele koolitusi. Personaliekspert OÜ on läinud seda teed, et meil on üks koolitaja, kes juhib kogu grupi õppe- ja õpiprotsessi, tagades seeläbi individuaalse ja paindliku lähenemise. Samas on koolitusturul ka palju väga häid ning kvaliteetseid koolitusi mitmekesisuse armastajatele. Nendel koolitustel on võimalik kogeda paljude erinevate koolitajate professionaalsust ja sellest õppida.

Kui soovid endale hubast ja individuaalset lähenemist, siis võid piiluda meie koolituskalendrit: https://www.personaliekspert.ee/koolitusekalender/  ning kui vajad veel infot otsustamisel, võid lugeda ka meie õppijate tagasisidet: https://www.personaliekspert.ee/oppekorraldus/tagasiside/

        Rõõmsat ja tarka teekonda soovides

        Ülle Mugu