Töökeskkonnaspetsialist ei pea enam käsu peale õppima ! 

01.jaanuaril 2019 muutus oluliselt töötervishoiu ja -ohutuse seadus (http://www.riigiteataja.ee ). Seadusloojate sõnul on enamik muudatusi administratiivsed, tööandja halduskoormust vähendavad.
Koolitusmaastikku puudutab see, et enam ei pea kohtama töökeskkonna alastel koolitustel pahuraid inimesi – töökeskkonnaspetsialiste, kes trahvi saamise hirmus on käsu peale koolitusele tulnud.
Alates 01.jaanuar 2019 ei pea töökeskkonnaspetsialistid enam läbima kohustuslikku töökeskkonna alast koolitust (8h täiendõpe).  


Seaduseloojad ütlevad: „Seaduse tasandil ei sätestata töökeskkonnaspetsialistile pädevus- või koolitusnõudeid. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 16 lõike 1 kohaselt peavad töökeskkonnaspetsialistil olema töökeskkonnaalased teadmised ja oskused. Tööandja kohus on tagada ohutu töökeskkond. Selleks peab tööandja veenduma, et töötaja, kes täidab töökeskkonnaspetsialisti kohuseid ehk hoolitseb ohutu töökeskkonna loomise eest, oleks pädev seda tegema.
Seega ei ole vajalik kehtestada õigusakti tasandil töökeskkonnaspetsialistile pädevusnõudeid ega kohustada teda läbima teatud koolitusi. Riik teostab järelevalvet töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise üle töökeskkonnas, mitte niivõrd selle üle, kas töökeskkonnaspetsialistil on vajalikud teadmised ja oskused.“


See tähendab, et töökeskkonnaspetsialistid on edaspidi ikkagi lahkesti oodatud koolitustele, kui nad tunnevad, et teadmisi napib. Loodetavasti kaasneb vabatahtliku õppima tulemisega kõrgem õpimotivatsioon. Personaliekspert OÜ koolitustel on olnud selliseid juhtumeid, kus õppija avaringis teatas, et „ma tulin ainult paberi järele……“, „ma olen eluaegne töökeskkonnaspetsialist ja ka selle valdkonna õpetaja, mis siis ikka uut olla saab…….“, „vabandage, ma pean lõunast ära minema arstile…….“ jne jne. Kuid sellised ütlejatel läks koolituse kulgedes tavaliselt kiiresti ära minemise vajadus üle ning päeva lõpuks tõdesid, et mitte ükski minut siin ei olnud raisatud aeg – sest õppegrupis tekkinud sünergia ja kogemused kaalusid üle ise pusimise ja/või interneti avaratel väljadel uurimise vaeva.


Internetiallikad, kus on toodud rohkem töökeskkonna alast infot, on siin: http://www.tooelu.ee, http://www.ti.ee jne.

Ohutut töökeskkonda ja õppimise rõõmu soovides

Ülle Mugu
Andragoog, töökeskkonnaspetsialist
www.personaliekspert.ee